กลอนอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ – ขอเดชะคุณพระศรี รัตนตรัย

   

กลอนอวยพรวันเกิด

 

ขอเดชะคุณพระศรี รัตนตรัย
จงคุ้มภัย สารพัด ขจัดผลาญ
อายุมั่น ขวัญยืน ชั่วกาลนาน
มงคลวาร วันเกิด ประเสริฐเอย

 

กลอนอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ – ด้วยช่อบุปผาชาตินี้

   

อวยพรวันเกิด

ด้วยช่อบุปผาชาตินี้ อภินันท์
ขอมอบคุณในวัน เกิดแก้ว
อายุ สุขะ พละ วรรณ ฉวีผ่อง ไพบูลย์
อริราชศัตรูจุ่งแคล้ว คลาดพ้น ห่างไกล

 

กลอนอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ – ขอคุณพระพร้อม พระรัตนตรัย

   

กลอนอวยพรวันเกิด

 

ขอคุณพระพร้อม พระรัตนตรัย
คุ้มครองให้ ห่มห้วงสุข ทุกวิถี
อายุ วรรณะ พละ ลุร้อยปี
พร่างพรศรี ชัยและทรัพย์ ประดับนานฯ

 

กลอนอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ สุขทั้งมวลนอบน้อมให้ด้วยใจเอย

   

อวยพรวันเกิด

ขอให้คุณพระคุ้มครองป้องปกปิด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รัก ปราถนา มาครบถ้วน

ให้เดินบนกลีบกุหลาบอันอบอวล

สุขทั้งมวลนอบน้อมให้ด้วยใจเอย

กลอนอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ – สุขภาพดี ปราศโศก ทุกข์โรคภัย

   

กลอนอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่

วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนมาครบ
มาบรรจบอีกครั้งในวันนี้
ขออวยพรให้สุขสวัสดี
สุขภาพดี ปราศโศก ทุกข์โรคภัย